Algemene voorwaarden Vastgoedsanitair.com

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop;
 • Consumentenkoop: de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst in geval van Consumentenkoop;
 • Leveringscondities: de meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer (hierna: Vastgoedsanitair.com): Vastgoedsanitair.com B.V. en Vastgoedsanitair, met als vestigingsadres Kweldergras 5, 9738 AJ te Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Hamstra, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 76080188, BTW nummer [invullen btw nummer];
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Vastgoedsanitair.com en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Overeenkomst buiten Verkoopruimte: de Overeenkomst die tussen Vastgoedsanitair.com en de Opdrachtgever Consument wordt gesloten a) in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Vastgoedsanitair.com en de Consument Opdrachtgever, op een andere plaats dan de verkoopruimte van Vastgoedsanitair.com of b) in de verkoopruimten van Vastgoedsanitair.com of met behulp van communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument Opdrachtgever persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Vastgoedsanitair en de Consument Opdrachtgever;
 • Prestatie: alle door Vastgoedsanitair.com aangeboden diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van sanitair en apparatuur en/of advies/consultancy diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Vastgoedsanitair.com. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Vastgoedsanitair.com bedoelt;
 • Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precisie omvang niet reeds is vast te stellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties van Vastgoedsanitair.com daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Vastgoedsanitair.com gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Vastgoedsanitair.com. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Vastgoedsanitair.com zijn overeengekomen.

2.2  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden vanVastgoedsanitair.com nadrukkelijk overeen dat Vastgoedsanitair.com niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.

2.3  Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Vastgoedsanitair.com. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Vastgoedsanitair.com en derden worden ingeroepen indien Vastgoedsanitair.com deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4  Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vastgoedsanitair.com voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Vastgoedsanitair.com zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5  De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomenop de internetsite www.Vastgoedsanitair.com en zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

2.6  Vastgoedsanitair.com is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op dezeAlgemene Voorwaardenaan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. In geval Opdrachtgever een Consument is kan de Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bezwaar maken tegen de wijziging door het versturen van een e-mail aan info@Vastgoedsanitair.com. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Tegen een dergelijke wijziging kan geen bezwaar worden gemaakt.

2.7  DezeAlgemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die doorVastgoedsanitair.com wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Vastgoedsanitair.com aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1  Een Aanbod door Vastgoedsanitair.com geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2  Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie, waaronder mede wordt begrepen de garantietermijn, indicatieve levertermijn en (aan)betalingsverplichtingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Alle diensten, zaken etc. die niet worden vermeld in de Aanbieding zijn niet in de prijs inbegrepen.

3.3  Indien een Aanbod van Vastgoedsanitair.com (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4  Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Vastgoedsanitair.com slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Vastgoedsanitair.com is aangegeven.

3.5  Vastgoedsanitair.com kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6  Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod doorOpdrachtgever, behoudt Vastgoedsanitair.com zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7  Mondelinge toezeggingen verbinden Vastgoedsanitair.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Vastgoedsanitair.com zijn bevestigd.

3.8  Indien een Aanbieding op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Vastgoedsanitair.com gewerkte uren en kosten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform het aangegeven tarief in het Aanbod. Dit geldt eveneens voor stelposten opgenomen in het Aanbod.

3.9  Een samengesteld Aanbod verplicht Vastgoedsanitair.com niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.10  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3.11  Indien Opdrachtgever de Aanbieding van Vastgoedsanitair.com niet aanvaard, is Opdrachtgever verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen terug te sturen aan Vastgoedsanitair.com nadat Vastgoedsanitair.com Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen, technische specificaties en omschrijvingen. Indien de Opdrachtgever dit nalaat is Opdrachtgever verplicht om de kosten die de Opdrachtnemer heeft gemaakt voor de totstandbrenging van de Aanbieding integraal aan Vastgoedsanitair.com te vergoeden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1  Een Overeenkomst tussenVastgoedsanitair.com en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Vastgoedsanitair.com op haalbaarheid is beoordeeld en Vastgoedsanitair.com schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

4.2  Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vastgoedsanitair.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.

4.3  Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Vastgoedsanitair.com gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment datVastgoedsanitair.com uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.4  Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Vastgoedsanitair.com daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

4.5  Vastgoedsanitair.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).

4.6  Vastgoedsanitair.com kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Vastgoedsanitair.com op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Vastgoedsanitair.com een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronderbijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.7  Vastgoedsanitair.com is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8  De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Vastgoedsanitair.com aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.

Artikel 5 – De prijs

5.1  De door Vastgoedsanitair.com opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een Consument, is inclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief verzendkosten c.q. transportkosten. In alle andere gevallen zijn de opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Vastgoedsanitair.com in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, emballagekosten, laad- en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Vastgoedsanitair.com bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Vastgoedsanitair.com te vergoeden.

5.2  Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Vastgoedsanitair.com mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3  Vastgoedsanitair.com is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. In het geval van Consumentenkoop is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen in geval van een prijswijziging die geen gevolg is van een wettelijke regel of bepaling.

5.4  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.5  Vastgoedsanitair.com is gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij Consumentenkoop is de aanbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

6.1  Vastgoedsanitair.com neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

6.2  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Vastgoedsanitair.com die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vastgoedsanitair.com verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.3  Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Vastgoedsanitair.com bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.4  Vastgoedsanitair.com verplicht zich om de Opdrachtgever te informeren en te waarschuwen indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de Opdrachtgever aan Vastgoedsanitair.com opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder) te leveren.

6.5  De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken. Hetgeen is bepaald in artikel 14 is op overeenkomstige wijze van toepassing.

6.6  Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Prestatie door Vastgoedsanitair.com wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

6.7  De overeengekomen of opgegeven (oplever)termijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.8  Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Vastgoedsanitair.com noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Vastgoedsanitair.com in gereedheid is/zijn gebracht en Vastgoedsanitair.com daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.9  Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Vastgoedsanitair.com niet binnen de overeengekomen (op)levertermijn kan plaatsvinden, zal Vastgoedsanitair.com de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

6.10  Overschrijding van de overeengekomen (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

6.11  Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)levertermijn dient Opdrachtgever Vastgoedsanitair.com schriftelijk in gebreke te stellen. Vastgoedsanitair.com dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.

6.12  Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, uitbreiding of inperking, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn door Vastgoedsanitair.com wordt overschreden.

6.13  Vastgoedsanitair.com is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.14  Vastgoedsanitair.com heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 7 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1  De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en zaken.

7.2  Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vastgoedsanitair.com ter kennis zijn gebracht.

7.3  Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging,
uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Vastgoedsanitair.com de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal
in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4  Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Vastgoedsanitair.com vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

7.5  Indien Vastgoedsanitair.com voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden, zal Vastgoedsanitair.com daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Vastgoedsanitair.com zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

7.6  Indien de Opdrachtgever niet binnen 4 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Vastgoedsanitair.com schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Vastgoedsanitair.com te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden.

7.7  Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Vastgoedsanitair.com de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Vastgoedsanitair.com geleverde, te vergoeden.

7.8  Vastgoedsanitair.com heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Vastgoedsanitair.com nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij Consumentenkoop

8.1  Indien er sprake is van Consumentenkoop heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van 14 Dagen zonder opgave van reden te ontbinden.

8.2  De bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

8.3  Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (ziebijlage) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vastgoedsanitair.com schriftelijk kenbaar te maken door het sturen van een e-mail naar info@Vastgoedsanitair.com of het sturen van een brief naar:
Vastgoedsanitair.com B.V., Kweldergras 5, 9738 AJ Groningen.

8.4  Indien de Opdrachtgever herroept na (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te hebben geaccepteerd dat Vastgoedsanitair.com kon aanvangen met de Prestatie tijdens de bedenkingstijd; en (ii) Vastgoedsanitair.com uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn herroepingsrecht verloren gaat en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, kan geen beroep meer worden gedaan door de Opdrachtgever op het Herroepingsrecht.

8.5  Het recht op herroeping vervalt indien sprake is van: overeenkomsten inzake de levering van een Prestatie die op grond van hun eigenschappenen toestand na de levering zijn samengevoegd met andere goederen waarvan ze niet te onderscheiden zijn; de levering van Prestatie is geproduceerd overeenkomstig specificaties van Opdrachtgeverof die zijn gemaakt overeenkomstig de expliciete wensen van Opdrachtgever.

8.6  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligtbij Opdrachtgever.

8.7  Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeOvereenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Vastgoedsanitair.com bij herroeping Consumentenkoop

9.1  Vastgoedsanitair.com zal na ontvangst van de melding van herroeping door Opdrachtgever onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan Opdrachtgever.

9.2  Vastgoedsanitair.com zal Opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop Opdrachtgever haar de herroeping meldt het door Opdrachtgever betaalde terugstorten, inclusief de verzendkosten.

9.3  Vastgoedsanitair.com zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Opdrachtgever.

Artikel 10 – Beëindiging van de Overeenkomst

10.1  Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan info@Vastgoedsanitair.com of het versturen van een aangetekende brief aan Vastgoedsanitair.com, Kweldergras 5, 9738 AJ Groningen.

10.2  Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij beëindiging van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Vastgoedsanitair.com vergoed. Indien er geen bedrag is overeengekomen worden de door Vastgoedsanitair.com reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken vergoed, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd met de gederfde winst.

10.3  Indien sprake is van Consumentkoop geldt artikel 10.1 en 10.2 ook voor de Opdrachtgever na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd conform artikel 8.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering of indien expliciet schriftelijk overeengekomen tussen Partijen direct bij levering, of indien expliciet schriftelijk tussen Partijen overeengekomen binnen 5 Dagen na factuurdatum op een door Vastgoedsanitair.com aan te wijzen rekening, dit geldt ook voor de eindafrekening indien van toepassing. Ingeval de Opdrachtgever een Consument is dient 50% van het verschuldigde bedrag voor levering te zijn betaald en de overige 50% direct bij levering op de bankafschriften van Vastgoedsanitair.com aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

11.2  Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

11.3  Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Vastgoedsanitair.com te worden gemeld door het versturen van een email aan info@Vastgoedsanitair.com. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

11.4  Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

11.5  Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

11.6  Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. In alle andere gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn.

11.7  Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Vastgoedsanitair.com, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

11.8  Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Vastgoedsanitair.com de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien Opdrachtgever een Consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.

11.9  IndienOpdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Vastgoedsanitair.com genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Vastgoedsanitair.com eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,00. In geval Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

11.10  Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 12 – (Op)levering van advies c.q. consultancy en ontwerp werkzaamheden en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

12.1  Vastgoedsanitair.com stelt de door haar opgestelde werken, waaronder mede wordt verstaan documenten, tekeningen, illustraties, en andere ontwerpen aan Opdrachtgever ter beschikking door het toesturen van de werken per post, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2  Het bewijs van aangetekende verzending strekt tot bewijs van het aanbod van levering.

12.3  Hetgeen is gesteld in lid 2 van artikel 12 is overeenkomstig van toepassing.

12.4  Uiterlijk binnen 8 Dagen na toezending dient Opdrachtgever eventuele opmerkingen,vragen, klachten c.q. tekortkomingen aan Vastgoedsanitair.com schriftelijk en duidelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Indien nodig, dient Opdrachtgever Vastgoedsanitair.com gelegenheid te geven om op de gestelde vragen, opmerkingen, klachten en of tekortkomingen te reageren en/of aan te passen, te verbeteren of toe te voegen.

12.5  Indien het werk in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 13 – (Op)levering van zaken

13.1  Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen geschiedt de levering “Ex Works” (EXW) vanaf het terrein van Vastgoedsanitair.com. Vastgoedsanitair.com heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat de zaken voor ophalen gereed staan. Indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken op te halen binnen [invullen aantal dagen] dagen om wat voor reden ook, is Vastgoedsanitair.com gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Vastgoedsanitair.com te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend.

13.2  Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Vastgoedsanitair.com voor de levering van de zaken dient zorg te dragen levert Vastgoedsanitair.com de zaken op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Vastgoedsanitair.com of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Vastgoedsanitair.com te doen toekomen. Vastgoedsanitair.com heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

13.3  Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Vastgoedsanitair.com gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Vastgoedsanitair.com te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt alsook de kosten voor het retourtransport.

13.4  Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering de zaken nog altijd niet heeft opgehaald, is Vastgoedsanitair gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten conform artikel 10 ook de stockingfee kosten en daaraan gerelateerde kosten aan Vastgoedsanitair.com verschuldigd.

13.4  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd conform het gestelde in lid 1.

13.5  Verpakkingsmateriaal zal door Vastgoedsanitair.com niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.

Artikel 14 – Klachten

14.1  Na (op)levering is het (op)geleverde voor risico van Opdrachtgever en is Vastgoedsanitair.com niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

14.2  Vastgoedsanitair.com verplicht zich om de bij (op)levering geconstateerde en erkende tekortkomingen binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

14.3  Klachten over a) tekortkomingen met betrekking tot het (op)geleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering, of b) klachten over ernstige gebreken, dienen door de Opdrachtgever binnen 30 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Vastgoedsanitair.com. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Vastgoedsanitair.com in staat is adequaat te reageren.

14.4  Geen enkel recht op reclame bestaat indien het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden of indien het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Vastgoedsanitair.com of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.

14.5  Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Vastgoedsanitair.com uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

14.6  Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedsanitair.com worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.

14.7  Na ontvangst van de reclame stelt Vastgoedsanitair.com zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Vastgoedsanitair.com bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

14.8  In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Vastgoedsanitair.com de keuze hebben om:

 • (i) de zaken te repareren of te vervangen;
 • (ii) de reclame te (doen) verhelpen;
 • (iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

14.9  Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Vastgoedsanitair.com kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

14.10  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Vastgoedsanitair.com voor door Vastgoedsanitair.com geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Vastgoedsanitair.com) verstrekken.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info[at]vastgoedsanitair.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

15.1  Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Vastgoedsanitair.com niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Vastgoedsanitair.com gerechtigd – onverminderd alle overige aan Vastgoedsanitair.com toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Vastgoedsanitair.com is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Vastgoedsanitair.com op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

15.2  Vastgoedsanitair.com heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 • a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;
 • b. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever;
 • c. toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 • d. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 • e. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.3  Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Vastgoedsanitair.com onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Vastgoedsanitair.com passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Vastgoedsanitair.com.

15.4  Vastgoedsanitair.com heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Vastgoedsanitair.com om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Vastgoedsanitair.com te vergoeden.

15.5  Vastgoedsanitair.com is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Vastgoedsanitair.com kan worden gevergd.

15.6  Indien Vastgoedsanitair.com overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.7  Indien Vastgoedsanitair.com overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn devorderingen van Vastgoedsanitair.com op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.8  Indien Vastgoedsanitair.com de uitvoering van de Overeenkomst opschort, isOpdrachtgever aansprakelijk voor de door Vastgoedsanitair.com door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

15.9  Indien er gerede twijfel bij Vastgoedsanitair.com bestaat omtrent de betalingscapaciteitvan de Opdrachtgever, is Vastgoedsanitair.com bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Vastgoedsanitair.com door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1  Vastgoedsanitair.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Vastgoedsanitair.com is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.2  Vastgoedsanitair.com is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vastgoedsanitair.com, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

16.3  Opdrachtgever vrijwaart en stelt Vastgoedsanitair.com, haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak of dienst dat mede bestond uit door Vastgoedsanitair.com geleverde zaken en/of diensten. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

16.4  Vastgoedsanitair.com is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Vastgoedsanitair.com in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

16.5  Vastgoedsanitair.com is louter aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Prestatie is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Vastgoedsanitair.com en/of medewerkers.

16.6  In geval van tekortkomingen advies c.q. consultancywerkzaamheden, is Vastgoedsanitair.com hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

16.7  In het geval dat Vastgoedsanitair.com toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Vastgoedsanitair.com beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): maximaal het bedrag dat Vastgoedsanitair.com voor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken; het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald; maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Vastgoedsanitair.com in voorkomend geval.

16.8  Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Vastgoedsanitair.com aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Vastgoedsanitair.com valt, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 15 maanden na de (op)levering van de Prestatie door Vastgoedsanitair.com, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

16.9  Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Vastgoedsanitair.com en van alle (rechts)personen waarvan Vastgoedsanitair.com zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 17 – Bescherming persoonsgegevens

17.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Vastgoedsanitair.com strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Vastgoedsanitair.com zorgt ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Vastgoedsanitair.com voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Vastgoedsanitair.com zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 18 – Overmacht

18.1  Vastgoedsanitair.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

18.2  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Vastgoedsanitair.com, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

18.3  In geval van blijvende overmacht is Vastgoedsanitair.com gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Vastgoedsanitair.com is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

18.4  In geval van tijdelijke overmacht is Vastgoedsanitair.com gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Vastgoedsanitair.com uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

18.5  Indien Vastgoedsanitair.com ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Vastgoedsanitair.com gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

18.6  Indien Vastgoedsanitair.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

19.1  Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Vastgoedsanitair.com op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, vervoerskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of Opdrachtgever daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Vastgoedsanitair.com zich het volle eigendom voor van de geleverde Prestatie. Pas nadat Opdrachtgever alle vorderingen die Vastgoedsanitair.com op Opdrachtgever heeft zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen op Opdrachtgever overgaan.

19.2  Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vastgoedsanitair.com en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Vastgoedsanitair.com de vordering(en) over aan Vastgoedsanitair.com die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Vastgoedsanitair.com.

19.3  Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan.

19.4  Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Vastgoedsanitair.com te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen diefstal, brand- en waterschade. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Vastgoedsanitair.com ter inzage te geven. Zodra Vastgoedsanitair.com dat wenst zullen alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraar(s) uit hoofde van de hier bedoelde verzekering(en) aan haar worden gecedeerd, ofwel zal aan haar daarop een pandrecht worden verleend.

19.5  Vastgoedsanitair.com is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Vastgoedsanitair.com te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Vastgoedsanitair.com.

19.6  Alle kosten die Vastgoedsanitair.com maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

19.7  Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Vastgoedsanitair.com een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 20 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

20.1  Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.

20.2  Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

20.3  Vastgoedsanitair.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo ́s, en brochures.

20.4  Het is Opdrachtgeververboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedsanitair.com voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord.

20.5  Het is Vastgoedsanitair.com toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

20.6  Indien een Partij de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel of in artikel 3.12 niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.

Artikel 21 – Overige bepalingen

21.1  Vastgoedsanitair.com is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

21.2  Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst metVastgoedsanitair.com een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

21.3  Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

21.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

21.5  Op alle onder dezeAlgemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

21.6  Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vastgoedsanitair.com gevestigd tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d.